geloofsvoer.nl – voer voor gelovigen. Elke twee weken een blog of podcast van Dick en/of Renco. Lees en luister mee.  

Onbetwijfeld GELOOF!

| Renco Schoemaker |
Na de blog van Renco, de vader van Len, Len zelf, volgt nu een blog van de opa van Len (en vader van zijn vader). Over onbetwijfeld geloof.

Na de blog van Renco, de vader van Len, Len zelf, volgt nu een blog van de opa van Len (en vader van zijn vader): laat ik me even voorstellen: ik ben grootvader van Lennert en vader van Bert. Kenmerkende overeenkomsten manifesteren zich in geloof (1), haardracht (2) en intervallen van 26 jaren tussen geboortejaren: Simon 1931, Bert 1957 en Lennert 1983, die toen hij 26 jaar oud was zijn eerste zoon gewon. Allen, net als iedereen, toegerust met gaven van hoofd en hart (verstand en gevoel) die in de basis niet zoveel verschillen met de rest van de mensheid.

Hoofd en hart

Laat ik beginnen met de stelling dat wel of niet in het bestaan van God geloven niet alleen een zaak is van het verstand. Het is vooral een morele kwestie. Niet in zijn hoofd, maar in zijn hart beweert de dwaas ‘dat er geen God is’ (Ps.14:1; 53:2). De overleggingen van zijn hart zijn de oorzaak van zijn uitspraak: er is geen God. Ik kan mij niet herinneren ooit met mijn hart getwijfeld te hebben aan het bestaan van God. Wel met mijn hoofd bedacht ik dat ook wanneer God niet zou bestaan, ik onnoemlijk veel voordeel heb om toch in God te geloven. Het geeft zekerheid, perspectief, toekomst, houvast en, vergeet nooit dat je de bewijzen van Gods bestaan met eigen ogen ziet in het leven van mensen die de weg van het geloof bewandelen! Zoveel positiefs is nergens anders verkrijgbaar!

WIE

Dat er problemen zijn met het functioneren van ons hart en hoofd is zonneklaar en hoeft geen betoog. Dat kan iedereen die krant en internet afstruint zonder meer concluderen. De klokkenkamer van het verstand zit vol spinrag en vleermuizen en met ons hart is het mogelijk nog slechter. Wie de Bijbel en zichzelf een beetje kent, kan dat niet ontkennen. Het klokgelui dat via de galmgaten van de torens onze oren bereikt mag als boodschap lieflijk en helder in de oren klinken, maar moet wel getest worden door een hart dat even arglistig is als dat van de luidruchtige klokkenluiders! En de vraag is niet: wat ik geloof, ( bijv. in God of geen God, in schepping of evolutie), maar WIE ik geloof! Wij bezitten een controlekamer om alle informatie te toetsen: een gereinigd hart.

Als je een keer begint te geloven met het voornemen bij de Heer te blijven, gaat dat gewoon door. Niet omdat jij zo trouw bent, maar omdat de Heer ook voor jou, – net als hij voor Petrus deed, – bidt, dat je geloof niet zal ophouden! En kijk eens hoe Petrus’ geloof sindsdien gegroeid is! Zo gaat dat. Heel gewoon dus! Jezus maakt van een zwak mens met weinig geloof en zonder ruggengraat een man als een rots. Dat heeft Petrus heel veel zweet en tranen gekost met als eindresultaat het martelaarschap en als bekroning een ruime ingang in de heerlijkheid van zijn Heer!

Antoniemen van twijfelen

Er is niet één woord maar er zijn veel woorden die de tegenovergestelde betekenis van twijfelen hebben, zoals: geloven, vermoeden, zeker weten, overtuigd zijn. Kortom heel veel gradaties en synoniemen van ‘weten en geloven’. Twijfelen heeft naast negatieve kanten ook veel positieve effecten. Twijfel wakkert de wil aan om de waarheid te achterhalen. Twijfel stimuleert en motiveert om grondig onderzoek te doen naar de waarheid. De mogelijkheid om de twijfel voorbij te komen is heel reëel.

Op zoek naar de waarheid speelt de Heilige Geest een beslissende rol, die ons in al de waarheid leidt. En aangezien er buiten Gods Woord en Christus (=de Waarheid) geen informatiebron is, kan een christen alleen bij Hem terecht. “Ho”, zegt nu misschien iemand, “maar de schepping verkondigt zelf ook de boodschap!” Oké, dat klopt, maar zou zij dan iets anders te vertellen hebben dan haar Hoofd, die het geschapene voortbracht door zijn Woord?

Waarheidsclaim

De wijsheidsboeken (Job, Psalmen, Spreuken, Prediker en Hooglied) geven daar verbluffend goed inzicht in. In Spreuken 7 vinden we een beschrijving van het onverstand van jongelieden en een knaap die verstrikt raakt in de netten van een prostituee, die hen naar het dodenrijk voert. Maar in hoofdstuk 8 vinden we de gepersonaliseerde WIJSHEID-met-hoofdletters: de beschrijving van Christus zelf met als sluitstuk: wie mij vindt, vindt het leven, hij heeft van de Heer welgevallen verkregen. Maar wie mij mist, doet zijn leven geweld aan; allen die mij haten, hebben de dood lief. Vandaag hebben we te maken met hele horden prostituees van allerlei slag en disciplines in maatschappij en wetenschap. Dus jongelingen en knapen: weest nuchter en waakt. Weet WIE je geloofd hebt!

Schepping of evolutie?

Dit is één van de meest never ending en heftige discussies die met de regelmaat van een klok gedurende mijn leven voorbij kwam en veel geloofstwijfel veroorzaakte in levens van mensen. Het is evident dat de evolutietheorie ook onder christenen aan zijn opmars is begonnen. Creationisten schijnen niet altijd serieus te worden genomen. Wat is waarheid?

De schrijver van ‘Gevormd uit Sterrenstof’ beweert dat evolutie een wetenschappelijk bewezen feit is. Desondanks beweert hij op bladzijde 133 dat noch de evolutionist, noch de creationist in staat is zijn stellingname glashard te bewijzen. Waarom probeert hij dat dan te doen? Dat dit voor geen van beiden tot de mogelijkheid behoort is wel sneu voor hen. Alles vergeefse moeite, alles ijdelheid en leegheid. Hadden ze maar naar Salomo (Pred. 3:11;10:16,17) geluisterd, dan hadden ze zichzelf en anderen heel wat tijd, geld, ergernissen en twijfels kunnen besparen en daarmee kunnen voorkomen dat velen afgehaakt zijn van het christelijk geloof (zie 2Tim2:14). Hierover discussiëren is dus zinloos

Ik geef toe daarin ook zelf een steentje te hebben bijgedragen, maar ben tenslotte tot een oordeel gekomen: de verleiding bestaat blijkbaar dat serieuze christenen hun creatiegeloof inruilen voor evolutiegeloof. Wanneer ik denk aan die mogelijkheid, zien de ogen van mijn hart hanen het erf opstappen, die op het punt staan te gaan kraaien. Die heb ik helaas al te vaak gehoord en daarop zit ik niet meer te wachten! Ongetwijfeld zijn de woorden van Genesis 1 en 2 betrouwbaarder dan die van welke uitlegger ook. Alles wat niet strookt met Paulus’ onderwijs op de Areópagus, dat God uit één (bloed) het hele mensengeslacht heeft gemaakt (Hand. 17:26) acht ik verwerpelijk.

Tot slot

Maar de H.Geest heeft meer pijlen op zijn boog om twijfel te overwinnen en de twijfelaar zachtjes naar grazige weiden en wateren van rust te leiden. Een oude broeder, die sinds 1697 al bij de Heer is en zijn zoontje Constantijn verloor, liet een gedichtje na dat mij bevestigde in mijn oordeel. Hoe wonderlijk dat de Heilige Geest zo’n simpel gedichtje daarvoor kan laten dienen. Hoe dat ging? Klik maar op de link.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer over Renco Schoemaker

Renco is ruim 35 jaar, man en vader van twee. Hij was eerder jeugdouderling in zijn gemeente in Zwolle. Hij mag graag fietsen, hardlopen, tv series kijken en bloggen. Luistert tot slot graag naar harde christelijke herrie.

copyright © geloofsvoer - 2013-

Powered by YOOtheme.